Kvalitě výrobků a služeb věnujeme ve firmě BACHL mimořádnou pozornost

Již v roce 1997 jsme získali certifikát jakosti DIN ISO 9002 za systém řízení kvality. Nejnovější audit v roce 2014 potvrdil funkčnost našeho rozsáhlého systému řízení kvality procesů při výrobě pěnového polystyrenu a prodeji celého sortimentu materiálů firmy BACHL.

Firma BACHL je zakládajícím a aktivním členem Sdružení EPS ČR . Podílí se také na zavádění vysokých nároků na technické parametry pěnového polystyrenu, k jejichž dodržování se členové Sdružení zavazují.
Jsme proto velmi rádi, že jsme pro naše výrobky získali ZNAČKU KVALITY Sdružení EPS ČR okamžitě po jejím zavedení.

Firma BACHL je také přidruženým členem Cechu pro zateplování budov. Naše fasádní desky z pěnového polystyrenu splňují přísná kritéria Kvalitativní třídy A pro vnější kontaktní zateplovaní systémy. 

Široký sortiment výrobků firmy BACHL je certifikován zkušebnami v České republice i v zahraničí. Prohlášení o shodě a platné certifikáty naleznete v části TECHNICKÉ INFORMACE – certifikáty.

Pro vedení společnosti a pro všechny její pracovníky je prioritou spokojenost zákazníků s kvalitou její produkce, omezování dopadů všech prováděných činností na životní prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví vlastních pracovníků i externích spolupracovníků. Cílem vedení společnosti je, aby ji její zákazníci i ostatní zainteresované strany vnímaly jako spolehlivého a odpovědného partnera.

V souladu s těmito prioritami přijímá vedení společnosti následující závazky:

  • trvale zlepšovat zavedený systém managementu, efektivně plánovat jeho uplatňování ve všech činnostech společnosti a pravidelně přezkoumávat jeho vhodnost
  • zajišťovat dostatečné zdroje pro udržování a zlepšování systému managementu
  • usilovat o plnění požadavků svých zákazníků a respektovat oprávněné zájmy všech ostatních zainteresovaných stran
  • dodržovat právní předpisy a jiné závazné požadavky vztahující se k činnostem prováděným společností
  • předcházet poškozování životního prostředí při všech činnostech, které společnost provádí, a trvale zlepšovat její environmentální profil
  • dbát na zvyšování způsobilosti a motivace všech zaměstnanců i ostatních osob spolupracujících se společností tak, aby prováděli své pracovní činnosti v souladu s principy ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s požadavky na jakost produktu
  • věnovat trvalou péči vyhledávání a odstraňování pracovních rizik tak, aby pracovní prostředí bylo pro všechny pracovníky bezpečné a nevedlo k poškozování jejich zdraví